logotyp
Login

SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM - KDY JEJ NAVŠTÍVIT?

10.03. 2013
SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM - KDY JEJ NAVŠTÍVIT?Zajímá vás, jaké služby nabízí speciálně pedagogické centrum a kdy jej navštívit? Na tyto i další otázky odpověděla Bc. Martina Koláčková.

Jaký účel mají speciálně pedagogická centra?

Speciálně pedagogická centra patří mezi školská poradenská zařízení, která poskytují své služby žákům se zdravotním postižením či znevýhodněním a také dětem s hlubokým mentálním postižením. Služby center se zaměřují na oblast sociální, psychologickou a speciálně pedagogickou a jejich činnost je prováděna ambulantně. Nabízejí také metodickou podporu školám. Více o jejich činnosti můžete nalézt ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Komu jsou určeny služby speciálně pedagogických center?
Standardní služby jsou určeny dětem a mládeži:

s poruchou autistického spektra
se zrakovým postižením
s tělesným postižením
s vícečetným postižením
s vadami řeči
s mentálním postižením
se sluchovým postižením

Jaké služby speciálně pedagogická centra poskytují?

Speciálně pedagogická centra poskytují širokou škálu služeb. Pracovníci center se zaměřují převážně na provádění komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky žáka pomocí speciálních testů. Dále se také zabývají vyhledáváním dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, například s lékaři nebo se školskými pedagogy, přičemž před zahájením školní docházky provádějí vyšetření školní zralosti. Speciálně pedagogická centra také nabízejí konzultace pro rodiče nebo zákonné zástupce, ale i pro jiné školy a pedagogické pracovníky. Poskytují i sociálně-právní poradenství. Veškerá práce s dítětem se řídí jeho konkrétními vzdělávacími potřebami. Žákům se speciálními požadavky na vzdělávání pomáhají pracovníci center při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu, který je stěžejní pro optimální fungování žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Individuálně vzdělávací plán tvoří třídní učitel za asistence rodičů a s pomocí odborníků ze speciálně pedagogického centra. Jednou z činností center je také kariérové poradenství, které je důležité pro nasměrování klienta při volbě profesní orientace. Centra také pomáhají pedagogům nebo ředitelům škol s přípravou prostředí pro integrovaného žáka, konzultují s nimi vhodnost prostředí pro žáka, výukový materiál, edukaci samotnou a další.
Většina speciálně pedagogických center má k dispozici také mnoho odborné literatury, kterou může zapůjčit klientům, rodičům i pedagogům. Pro klienty se zdravotním postižením jsou důležité i kompenzační a rehabilitační pomůcky, jako jsou vozíky nebo speciální nábytek, lupy pro zrakově postižené, speciálně upravené klávesnice a další pomůcky dle potřeb klienta. Tyto speciální pomůcky si mohou klienti v centru vyzkoušet. Některá z center nabízejí i další služby jako jsou například canisterapie (léčebný kontakt psa s klientem), arteterapie (využití výtvarného projevu klienta k léčbě) nebo dramaterapie (využití divadelních prostředků a postupů k léčbě) a další.

Liší se poskytování služeb speciálně pedagogických center podle typu postižení klienta?

Ano, liší se. Výše uvedené body jsou obecné pro všechna centra. Každé centrum má pak svoje vlastní metodiky pro dané klienty.

Uvedeme si nyní specializovanější služby, které některá centra poskytují:

Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené se specializuje na rozvoj pohybových, manipulačních, komunikačních dovedností klientů. Posouzení zrání centrálního nervového systému, nácvik psaní i čtení a také rozvoj motoriky. Využívají se zde speciální stimulační programy, je zde častá komunikace s lékaři, zaměření na speciální kompenzační pomůcky a další.
Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené klienty se zaměřuje například na rozvoj estetického vnímání, výtvarné a hudební činnosti, rozvoj komunikace například pomocí piktogramů a speciálních komunikačních tabulek.
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené se zaměřuje na stimulaci a rozvoj zrakových funkcí, čtení a psaní bodového písma, nácvik podpisu, procesy zaměřené na zlepšování samoobslužných činností, samostatného pohybu v prostoru a další.

Kdo pracuje ve Speciálně pedagogických centrech?

Můžete se zde setkat se speciálním pedagogem, který se zaměřuje například na posouzení školní zralosti, speciálně pedagogická vyšetření, možnost odkladu školní docházky, pomoc při integraci dětí, pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, pomoc při výběru budoucí školy. Zaměřuje se na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj grafomotoriky, systematický rozvoj obecných rozumových předpokladů, čtení, počítání a další.
Dalším nezbytným pracovníkem je psycholog, který hodnotí vývoj dítěte, provádí psychologická vyšetření u klientů, zjišťuje disharmonický vývoj osobnosti, poskytuje kariérové poradenství pro klienty, posuzuje různé individuální zvláštností dětí a jejich intelektové schopnosti. V centrech pracuje obvykle i sociální pracovník, který poskytuje sociální poradenství, pomáhá s výběrem kompenzačních pomůcek, zprostředkovává kontakt s odborníky nebo poskytuje individuální pomoc a podporu.

Kde najít Speciálně pedagogické centrum?

Aktualizovaný seznam naleznete na stránkách http://www.apspc.cz/ - Asociace pracovníků speciálně pedagogických center. Nejvíce jich můžete nalézt v Praze, Hradci Králové a Brně.


Autorka: Bc. Martina Koláčková
Zdroj: Speciálně pedagogické centrum, 2011, Jan Michalík, Petr Hanák a kolektiv

Zpět na hlavní výpis


Omlouvám se, ale momentálně vzhledem k pracovnímu vytížení není v mých silách poradnu otevřít, děkuji za pochopení.

REFERENCE

Návštěva v poradně Trust Frame mi pomohla hned v několika rovinách. Profesně zkušená a lidsky velmi příjemná terapeutka Lucie Nápravová se rychle zorientovala v problému, se kterým jsem za ní přišla. Pomohla mi odstartovat proces osvobození od úzkosti a posílení sebevědomí, což mi již nyní přináší úlevu a radost. Navrhla mi také postup v delším časovém horizontu. 

Ocenila jsem, že přitom sledovala můj příběh víc než vidinu okamžitých zisků pro svou poradnu.

Díky konzultaci v Trust Frame jsem znovu nabyla důvěru v psychologické poradenství, dávnými pokusy jinde pošramocenou.

To považuji za důležité na celý život. S důvěrou doporučuji.

Karolina Rothova

 DALŠÍ REFERENCE
 

Jana, 28 let, Office managerka

Na psycholožku společnosti TrustFrame Mgr.Lucii Nápravovou jsem se obrátila s problémem - setrvat nebo odejít z firmy, kde jsem za tři roky udělala maximum, ale nedostávala další příležitosti. Také jsem bojovala se změnami nálad svého nadřízeného. To ještě zvětšovalo moje napětí. Konzultace mi pomohly srovnat si v hlavě, co vlastně chci a nechci.

 

Veronika, 33 let, Ředitelka podpůrné divize

S konzultantkou ze společnosti TrustFrame - Mgr. Lucií Nápravovou jsem se pravidelně setkávala několik měsíců. Pomohla mi mezi čtyřma očima zanalyzovat mou situaci a nastavit priority - týkající se komplikací mého osobního života, který silně zasahovaly do mých pracovních závazků. Možnost popovídat si o problémech byla osvobozující.

 

Renáta, 35 let, Finanční specialistka

Řešila jsem pomocí TrustFrame problém, jak získat během rodičovské dovolené pracovní pozici k seberealizaci. Získala jsem sebejistotu jak vystupovat při pohovorech, napsat správně CV, jak se nedat odbýt, tím, že mám malé dítě, tak mám zůstat doma. Zvýšilo se mi sebevědomí a chuť zvládat rodinu i práci.
E-PORADNA

Vstupte
TRUST FRAME


Vstupte
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
ON-LINE

O nás: Článek na iDnes: První on-line poradna pro manažerky a podnikatelky
Článek na iDnes: Pomoc pro podnikatelky a manažerky s výběrem zaměstnanců
Topkontakt - iDnes pro managerky a podnikatelky, personální poradenství, Takeit iDnes - Vaše kariéra a růst, vedení a řízení firmy, Individuální manažerské kurzy

Copyrigt © 2009 - 2024 TrustFrame s.r.o.
Created by © 2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign a vytvoření e-shopů